YATAY GEÇİŞ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Ön lisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Ancak Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 1. maddesi uyarınca; öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir.

Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir. Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler. Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler. Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 (yüz) üzerinden 80 (seksen) veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.

Yatay geçişte öğrencilerin, başarısız ve/veya alt yarıyıllardan alınmamış dersi bulunmaması ve gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla kadar geçiş notu dahil) 4.00 tam not üzerinden en az 2.50 veya 100 üzerinden en az 60 olması gereklidir. Ancak Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 1. maddesi uyarınca yatay geçiş yapacak öğrencilerde; öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda herhangi bir başarı şartı aranmaz.

Hayır, kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan ön lisans ve lisans programlarına yatay geçiş yapan öğrencilerden Karabük Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesinde belirtilen muafiyet şartlarını sağlayamayan öğrenciler zorunlu hazırlık sınıfında öğrenim görmek zorundadırlar.

Üniversite senatosu tarafından yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için kontenjan belirlenmesi halinde söz konusu kontenjanlar yurt içi yatay geçiş kontenjanları ile birlikte ilan edilir. Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından geçiş için kurumlar arası yatay geçiş başarı şartları aranır. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu üniversite senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

Yurdumuzda ve KKTC’deki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapabilirler. Ancak yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapamazlar.

Merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş için öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir. Örneğin; İşletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanının geçmek istediği İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir.

Merkezi yerleştirme puanına göre özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapılamaz.

Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya lisans programlarına geçiş yapabilir.

Öğrenciler merkezi yerleştirme puanına göre sadece bir defa yatay geçiş yapabilirler. Ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.

Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrenciler merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş yapabilirler.

Yatay geçiş tarihleri Dönem aralarında (Ocak ve Haziran - Eylül ) tarihleri arasında üniversiteler tarafından ilan edilir. Konu ile ilgili olarak üniversitelerin öğrenci işleri sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Evet yapabilirsiniz, bu konuda bir kısıtlama yok ancak öğrenci işleri belgeler konusunda sorun çıkarabilir Başvuru sonuçlarına göre hepsine kabul edilirseniz, istediğiniz okula kayıt olabilirsiniz.

Yabancı dil sınavına muafiyet sınavı sonucuna göre hazırlık sınıfından muaf tutulursunuz veya hazırlık sınıfını okumanız gerekir.

Geçiş sonrası Üniversite Kurulu tarafından belirlenir.

Geçiş yapmak istediğiniz üniversite ile görüşmeniz gerekiyor. Yatay Geçişler YÖK’ün yayınlamış olduğu Yatay Geçiş Yönetmeliği kapsamında yapılmaktadır.

YÜKSEK ÖĞRETİM YATAY GEÇİŞ REHBERİ